[ Strona Główna ]
[ O Nas... ] [ Dydaktyka ] [ Kontakt ]

Działalność Naukowa i Rozwój Kadry
Zakres działalności naukowo-badawczej Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa obejmuje: 
 • optymalizację układów przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
 • modelowanie poboru ciepłej wody użytkowej przy użyciu procesów stochastycznych, 
 • modelowanie matematyczne zużycia energii cieplnej w ogrzewanych budynkach,
 • symulację numeryczną zachowań termicznych budynku i hydraulicznych instalacji c.o.,
 • energooszczędne rozwiązania instalacji c.o.,
 • niekonwencjonalne żródła energii.
W latach 1979-1990 zajmowano się m.in. następującymi tematami: 
 • określeniem optymalnej ilości wody sieciowej dla pokrycia potrzeb cieplnych budynków mieszkalnych z wykorzystaniem akumulacyjności cieplnej budynku i zasobnika ciepłej wody;
 • analizą rozbioru ciepłej wody użytkowej; 
 • metodami poprawienia trwałości węzłów cieplnych w zakresie przygotowania i rozprowadzenia ciepłej wody; 
 • zasadami projektowania centralnego ogrzewania dla systemów ciepłowniczych z pomiarem zużycia ciepła;
 • określeniem metodyki i zakresu badań umożliwiających ocenę oszczędności energii cieplnej uzyskiwanych w wyniku pełnej automatyzacji węzłów cieplnych;
 • badaniem instalacji ogrzewania podłogowego w pawilonie handlowym „Bolek" na osiedlu Górny Taras w Gryfinie;
 • zasadami projektowania instalacji centralnego ogrzewania dla systemów ciepłowniczych zautomatyzowanych z pomiarem zużycia ciepła w zakresie instalacji centralnego ogrzewania systemu indukowanego; 
 • analizą i oceną stanu instalacji ogrzewczych pod względem projektowym i wykonawczym w budownictwie wielorodzinnym; 
 • zasadami projektowania instalacji nowych typów dla systemów zautomatyzowanych i z pomiarem zużycia ciepła;
 • ogrzewaniem indukowanym z grawitacyjnym obiegiem wody w pionach centralnego ogrzewania;
 • koncepcjami budowlanymi prototypowego odcinka kanału zbiorczego, osiedlowego uzbrojenia podziemnego Osiedla Słoneczne przy ul. Struga w Szczecinie;
 • wytycznymi technicznymi projektowania kanału zbiorczego uzbrojenia podziemnego na terenie osiedla Słoneczne w Szczecinie;
 • oceną możliwości zmniejszenia zużycia energii cieplnej i przedłużenia okresu eksploatacji urządzeń ogrzewczo-technologicznych w wyniku zamknięcia obiegu skroplin i zastosowania paramu CP; 
 • analizą przyczyn wadliwej pracy urządzeń i instalacji ciepłowniczej na terenie Zakładu Remontowo-Montażowego Przemysłu Mleczarskiego w Koszalinie;
 • analizą przyczyn występowania niedogrzewań na osiedlu Staszica w Gorzowie Wielkopolskim; 
 • oceną merytorycznej wartości programu „Inco-1" służącego do obliczeń strat ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600m3 i do doboru grzejników.
Pracownicy Katedry brali udział w organizacji następujących konferencji: Sympozjum Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Tuczno 1980; Sympozjum Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN „Badania w ogrzewnictwie, wentylacji i ciepłownictwie", Szczecin-Świnoujście 1985-1988; Krajowej Konferencji pt. „Modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w Polsce", Międzyzdroje 1991, 1993-2003r.
Od 1980 r do chwili obecnej pracownicy zaprezentowali na zjazdach i konferencjach oraz w czasopismach naukowych i technicznych krajowych i zagranicznych około 220 publikacji. 

W roku 1977 mgr inż. Ryszard Cieślukowski obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, a w roku 1982 mgr inż. Władysław Szaflik na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. 
W roku 1984 została zatwierdzona habilitacja dr inż. Ryszarda Cieślukowskiego, a w roku 1994 habilitacja dr inż. Władysława Szaflika. 
W 1997 r mgr inż. Ewa Figiel obroniła pracę doktorską pt. „Hydraulische Betriebssimulation von Heizungsrohrnetzen unter Ankopplung an das thermische Verhalten des beheizten Gebäudes" w Instytucie Hermanna- Rietschla na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Uzyskany tytuł doktora nauk technicznych nostryfikowała rok później na Politechnice Wrocławskiej.
 W 2002 r pacę doktorską na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej obroniła mgr inż. Dorota Leciej- Pirczewska.

 • W roku 1993 w Pracach Naukowych Politechniki Szczecińskiej opublikowana została monografia dr hab. inż. W Szaflika pt. „Modelowanie poboru - ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy użyciu procesów stochastycznych"
 • W latach 1997-2000 zrealizowano Projekt badawczy KBN Nr 8 T10 B 001 14 „Analiza możliwości wykorzystania gruntu jako dolnego źródła ciepła w pompie ciepła z pionową sondą ciepła w układzie z czynnikiem pośredniczącym” 
 • W latach 2001-2003 zrealizowano Projekt badawczy KBN Nr 8 T07G 001 20 „Określenie wskaźników zużycia ciepłej wody do wymiarowania układów służących do jej przygotowania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe”. 

 [  Do góry  ]